零售业总销货额连跌9个月:珠宝钟表最滞销

星岛举世网动静:本港零售业落井下石,去年11月零售业总销货价值跌幅扩展至7.8% ,持续9个月下跌,珠宝首饰 、钟表等宝贵货最滞销,总销货数目亦跌6% 。当局指 ,游览业放缓加之股市颠簸拖累零售业。喷鼻港零售治理协会则指,预料本年夏历年市面也跌单元数,但零售业仍会有花红以及加人工 ,不会有裁人以及倒闭潮。

《星岛日报》报导,统计处宣布2015年11月零售业数据,总销货价值姑且预计为381亿元 ,按年跌百分之七点八 ,较去年十月的11十一个月则合计跌3.1% 。扣除了时期价格变更后,同月总销货数目按年跌6%;去年首11个月则合计升0.4%。

各重要零售商种别中,珠宝首饰、钟表及宝贵礼品的销货价值跌幅最年夜 ,达20.6%。不外,超市货色以及食物、酒类饮品及烟草均升百分之一点四 。

当局讲话人指,去年11月零售业发卖较着转弱 ,重要是受访港游览业进一步放缓所拖累,经济远景下行危害增长及近期股市颠簸亦可能令当地消费意欲转趋谨慎。当局预料零售业体现短时间内仍受制于游览业疲弱,美国加息以及其他外围情况倒霉因素亦令经济远景不晴朗 ,当局须存眷对于当地消费意欲的潜在影响。

喷鼻港零售治理协会主席郑伟雄暗示,11月零售数据不睬想,料与该月内地游客削减近16%有关 ,虽然其他地域游客有升幅,但对于零售业帮忙不年夜 。他说,据会员反应去年圣诞节零售业买卖有单元数跌幅 ,而本年2月夏历年适逢长假期 ,预计港人年夜多外游度岁,倒霉当地消费,而美元强势以及周边地域推优惠政策争取内地客容源 ,将令夏历年零售业买卖可能有单元数跌幅,如售卖服装的买卖可能比圣诞节更差 。

郑预计,日用品以及化妆品零售商本年四至蒲月买卖跌幅将进一步扩展 ,由于届时将周全住手自由行一签多行。他预料本年街铺房钱将再跌10%到20%,但阛阓房钱影响较微,他信赖不会呈现年夜范围裁人潮以及倒闭潮 ,并且零售业打工仔本年仍望有花红以及加人工。

bobapp平台登录-bob网络游戏平台


【读音】:

xīng dǎo jǔ shì wǎng dòng jìng :běn gǎng líng shòu yè luò jǐng xià shí ,qù nián 11yuè líng shòu yè zǒng xiāo huò jià zhí diē fú kuò zhǎn zhì 7.8%,chí xù 9gè yuè xià diē ,zhū bǎo shǒu shì 、zhōng biǎo děng bǎo guì huò zuì zhì xiāo ,zǒng xiāo huò shù mù yì diē 6%。dāng jú zhǐ ,yóu lǎn yè fàng huǎn jiā zhī gǔ shì diān bò tuō lèi líng shòu yè 。pēn bí gǎng líng shòu zhì lǐ xié huì zé zhǐ ,yù liào běn nián xià lì nián shì miàn yě diē dān yuán shù ,dàn líng shòu yè réng huì yǒu huā hóng yǐ jí jiā rén gōng ,bú huì yǒu cái rén yǐ jí dǎo bì cháo 。

《xīng dǎo rì bào 》bào dǎo ,tǒng jì chù xuān bù 2015nián 11yuè líng shòu yè shù jù ,zǒng xiāo huò jià zhí gū qiě yù jì wéi 381yì yuán ,àn nián diē bǎi fèn zhī qī diǎn bā ,jiào qù nián shí yuè de 11shí yī gè yuè zé hé jì diē 3.1%。kòu chú le shí qī jià gé biàn gèng hòu ,tóng yuè zǒng xiāo huò shù mù àn nián diē 6%;qù nián shǒu 11gè yuè zé hé jì shēng 0.4%。

gè zhòng yào líng shòu shāng zhǒng bié zhōng ,zhū bǎo shǒu shì 、zhōng biǎo jí bǎo guì lǐ pǐn de xiāo huò jià zhí diē fú zuì nián yè ,dá 20.6%。bú wài ,chāo shì huò sè yǐ jí shí wù 、jiǔ lèi yǐn pǐn jí yān cǎo jun1 shēng bǎi fèn zhī yī diǎn sì 。

dāng jú jiǎng huà rén zhǐ ,qù nián 11yuè líng shòu yè fā mài jiào zhe zhuǎn ruò ,zhòng yào shì shòu fǎng gǎng yóu lǎn yè jìn yī bù fàng huǎn suǒ tuō lèi ,jīng jì yuǎn jǐng xià háng wēi hài zēng zhǎng jí jìn qī gǔ shì diān bò yì kě néng lìng dāng dì xiāo fèi yì yù zhuǎn qū jǐn shèn 。dāng jú yù liào líng shòu yè tǐ xiàn duǎn shí jiān nèi réng shòu zhì yú yóu lǎn yè pí ruò ,měi guó jiā xī yǐ jí qí tā wài wéi qíng kuàng dǎo méi yīn sù yì lìng jīng jì yuǎn jǐng bú qíng lǎng ,dāng jú xū cún juàn duì yú dāng dì xiāo fèi yì yù de qián zài yǐng xiǎng 。

pēn bí gǎng líng shòu zhì lǐ xié huì zhǔ xí zhèng wěi xióng àn shì ,11yuè líng shòu shù jù bú cǎi xiǎng ,liào yǔ gāi yuè nèi dì yóu kè xuē jiǎn jìn 16%yǒu guān ,suī rán qí tā dì yù yóu kè yǒu shēng fú ,dàn duì yú líng shòu yè bāng máng bú nián yè 。tā shuō ,jù huì yuán fǎn yīng qù nián shèng dàn jiē líng shòu yè mǎi mài yǒu dān yuán shù diē fú ,ér běn nián 2yuè xià lì nián shì féng zhǎng jiǎ qī ,yù jì gǎng rén nián yè duō wài yóu dù suì ,dǎo méi dāng dì xiāo fèi ,ér měi yuán qiáng shì yǐ jí zhōu biān dì yù tuī yōu huì zhèng cè zhēng qǔ nèi dì kè róng yuán ,jiāng lìng xià lì nián líng shòu yè mǎi mài kě néng yǒu dān yuán shù diē fú ,rú shòu mài fú zhuāng de mǎi mài kě néng bǐ shèng dàn jiē gèng chà 。

zhèng yù jì ,rì yòng pǐn yǐ jí huà zhuāng pǐn líng shòu shāng běn nián sì zhì pú yuè mǎi mài diē fú jiāng jìn yī bù kuò zhǎn ,yóu yú jiè shí jiāng zhōu quán zhù shǒu zì yóu háng yī qiān duō háng 。tā yù liào běn nián jiē pù fáng qián jiāng zài diē 10%dào 20%,dàn huán huì fáng qián yǐng xiǎng jiào wēi ,tā xìn lài bú huì chéng xiàn nián yè fàn wéi cái rén cháo yǐ jí dǎo bì cháo ,bìng qiě líng shòu yè dǎ gōng zǎi běn nián réng wàng yǒu huā hóng yǐ jí jiā rén gōng 。